Motyw przewodni
Cele Konferencji
Zakres tematyczny

Rada Programowa
Organizatorzy
Komitet Organizacyjny

Kalendarium
Program Konferencji
Koszt, numer konta!
Miejsce Konferencji
Dojazd

Lista uczestników

Kontakt

English version

Lista uczestników

 • mgr Małgorzata Nowak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiostw oraz zagrożenia wynikające z integracji Polski z Unią Europejską.
 • dr Oskar Kowalewski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Motywy wyprowadzania spółek z obrotu publicznego.
 • mgr Magdalena Laabs, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wirtualna przestrzeń komunikacji biznesowej.
 • mgr inż. Arkadiusz Gola, Politechnika Lubelska, Likwidacja produktu a strategia marketingowa przedsiębiorstwa produkcyjnego.
 • mgr Małgorzata Łuszkiewicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, MSP na Dolnym Śląsku.
 • Jaroslav Dvorak, Klaipeda University, Branding in Public Transport.
 • dr Grażyna Golik-Górecka, Wydział Zarządzania ,Uniwrsytet Łódzki, Zarządznie marketingowe wiedzą.
 • mgr inż. Jana Kadlubcová, VŠB - Technical university of Ostrava, The Czech Republic, Corporate Governance in The Czech Republic.
 • mgr Artur Kotliński, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,Katedra Badań Marketingowych, Strategia marketingowa.
 • dr Anna Szelągowska, Politechnika Radomska, Wpływ polityki kredytowej banków na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
 • dr Ewa Frąckiewicz, Unniwersytet Szczeciński, Krytyczne spojrzenie na CRM.
 • mgr Edyta Opara, Politechnika Świętokrzyska, Wpływ polityki bilansowej na jakośc systemu informacyjnego przedsiębiorstwa.
 • mgr Iwona Gębska-Nędzi, Politechnika Świętokrzyska, Inwestycje w rzeczowy majątek trwały przedsiębiorstw sektora MiSP a realizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
 • dr Izabela Pruchnicka-Grabias, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wpływ zarządzania ryzykiem na wartość przedsiębiorstwa.
 • mgr Honorata Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej.
 • mgr Anna Miarecka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zmiany strategii finansowania przedsiębiorstw w latach 1995-2003.
 • mgr Magdalena Klimczuk, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) jako organizacje uczące się.
 • mgr Artur Woźniakowski, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Współpraca firm konkurujących: nowy model funkcjonowania rynków.
 • mgr Agnieszka Woźniakowska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wielkość kapitału intelektualnego, a zasadność stosowania opcji menedżerskich.
 • Jakub Gazda, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • mgr Radosław Trojanek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • mgr Rafał Kasperowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • mgr Alina Warzecha-Wocka, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Czynniki ograniczające przygotowanie małych przedsiębiorstw budowlanych Województwa Ślaskiego do integracji z Unią Europejską.
 • dr Lubow Andruszko, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Działalność przedsiębiorstw leśnych w zmiennych warunkach otoczenia.
 • dr Janusz Kudła, Uniwersytet Warszawski, Should tax authority treat large firms extraordinary?: Theoretical considerations.
 • mgr Piotr Rytko, Szkoła Główna Handlowa, Outsourcing w zarzadzaniu należnosciami przedsiębiorstwa.
 • mgr Marek Kunasz, Uniwersytet Szczeciński.
 • dr Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński.
 • mgr Tadeusz Kowalski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Przykłady korupcji jako przejaw nierównowagi w otoczeniu.
 • mgr Beata Niepsujewicz, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Systemy informacyjne zarządzania jako narzędzia uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.
 • mgr Aneta Kargol, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku, Kapitał społeczny a instytucje wspierające przedsiębiorczość.
 • mgr Ewa Sokół, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku, Kapitał społeczny a instytucje wspierające przedsiębiorczość.
 • mgr Elżbieta Pankau, Uniwersytet Gdański, Ujęcie modelowe współczynnika skłonności do ryzyka.
 • dr Przemysław Borkowski, Uniwersytet Gdański, Ujęcie modelowe współczynnika skłonności do ryzyka.
 • mgr inż. Milan Benes, Brno University of Technology, New trends in the Knowledge management.
 • dr Michał Kruszka, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Barbara Czerniachowicz, Uniwersytet Szczeciński, Zarządzanie kapitałem intelektualnym a zarządzanie wiedzą.
 • dr Izabela Wielewska, Politechnika Koszalińska, Wpływ otoczenia makroekonomicznego na zróżnicowanie działalności małych i średnich firm na przykładzie woj. pomorskiego.
 • dr Daria Sikorska, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie w warunkach konkurencji.
 • mgr inż. Ryszard Woźniak, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonometrii, System wsparcia MSP w Polsce.
 • Andrzej Poszewiecki, Uniwersytet Gdański.
 • dr Monika Stępińska, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie, Makroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej.
 • Bartosz Godziszewski, Politechnika Poznańska.
 • mgr Sławomir Waźbiński, AE w Poznaniu, System podatkowy w Polsce w procesie integracji z UE.
 • dr Artur Piotrowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • mgr Bartłomiej Garbicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Katedra Ekonometrii, System wsparcia MSP w Polsce.
 • Agnieszka Krajna, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 • Malwina Szczepkowska, Uniwersytet Szczeciński, Ewolucja spółek pracowniczych w Polsce.
 • mgr Adam Wyszkowski, Uniwersytet w Białymstoku, Wpływ systemu podatkowego na decyzje podmiotów gospodarczych.
 • dr Edyta Rudawska, Katedra Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, Wpływ dochodu na postawy klientów wobec punktowych programów lojalnościowych.
 • mgr Bogusław Książek, Uniwersytet Wrocławski, Warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa transportu samochodowego w Polsce.
 • mgr Adam Iwiński, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Wirtualizacja procesów biznesowych jako nowy kierunek rozwoju przedsiębiorstw.
 • Małgorzata Zielenkiewicz, Uniwersytet Gdański.
 • mgr Anna Blajer-Gołębiewska, Uniwersytet Gdański.
 • dr Halina Wojnarowska, Akademia Ekonomiczna Kraków, Lojalność klientów jako źródło wzrostu wartości firmy.
 • mgr Maciej W. KURCZAB, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, Wirtualizacja procesów biznesowych jako nowy kierunek rozwoju przedsiębiorstw.
 • dr Janusz Myszczyszyn, Akademia Rolnicza, Ocena efektywności implementacji zintegrowanych systemów informatycznych z wykorzystaniem ekonomiki informacji Parkera .
 • mgr Agnieszka Żak, Wyższa SZkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 • dr Karolina Zięba, Akademia Rolnicza w Szczecinie - Wydział Ekonomiki, Przedsiębiorczość wewnętrzna.
 • mgr Emilia Konopska Mirosław Struś, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wsparcie sektora publicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji na przykładzie Dolnego Śląska.
 • dr Robert Krzemień Maciej Popławski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Zakres i efekty programów pomocowych wobec sektora MSP w Plsce w okresie transformacji.
 • Katarzyna Szarzec, Akademia Ekonomiczna.
 • dr Ireneusz Jaźwiński, Uniwersytet Szczeciński, Teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy publicznej.
 • dr Maria Majewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Nauk Ekonomicznych, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań , A Network Business Model as an Active Way of Shaping the Environment of the Firm (Model sieciowy prowadzenie biznesu sposobem aktywnego kształtowania otoczenia przedsiębiorstwa) .
 • mgr Agnieszka Pichur, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Środowisko interaktywnej przedsiębiorczości.
 • dr Barbara Kalinowska-Nawrotek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Dyskyminacja kobiet w sferze pracy i płacy.
 • mgr Oksana Korytska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej/Instytut Ekonomii/Zakład Funkcjonowania Gospodarki, Main trends of co-work of bank with small-scale and medium-scale enterprises.
 • dr Jolanta Ciak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Możliwości wykorzystania środków z funduszy strukturalnych przez polskie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej.
 • dr Urszula Szulczyńska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - szanse i problemy.
 • mgr Ewa Magrel, Uniwersytet w Białymstoku, doślę później wraz z tekstem.
 • mgr Gabriela Wronowska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie..
 • dr Magdalena Knapińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Labor market policy in mamber states of the European Union in 1990-2000.
 • mgr Szymon Bielecki, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Międzynarodowe badania nad zjawiskiem przedsiębiorczości - metodologia GEM.
 • mgr inż. Magdalena Kwaśniewska , Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Minimalizacja prawdopodobieństwa ruiny firmy ubezpieczeniowej poprzez inwestycje i reasekurację.
 • mgr Aleksandra Jastrzębska, Politechnika Białostocka Wydział Zarządzania, Zewnętrzne źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw..
 • mgr inż. Dominika Socha, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Współczesny konsument wyznacznikiem zmian oferty asortymentowej przedsiębiorstw cukierniczych.
 • mgr Magdalena Rękas, Akademia Ekonomiczna Wrocław, Opodatkowanie umów leasingu na gruncie podatku VAT w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej.
 • Krystian Jabłonka, WNE Uniwrsytet Warmińsko-Mazurski, Polski kapitał ludzki w dobie integracji europejskiej.
 • Paweł Cywiński, WNE Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polski kapitał ludzki w dobie integracji europejskiej.
 • mgr Katarzyna Stieger, Uniwersytet Szczeciński, Uwarunkowania ekonomiczne w relacjach małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem bankowym.
 • mgr Bogusław Zawadzki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Ryzyko świadome - pierwszy krok w skutecznym rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa.
 • mgr Marek Wąsowicz, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Zarządzanie projektami - moda czy konieczność?.
 • mgr Marzena Godek, Akademia Ekonomiczna , Działalność małych i średnich przedsiębiorców u progu wejścia do UE..
 • mgr Krzysztof Miłota, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Etnocentryzm w Polsce i jego znaczenie dla strategii przedsiębiorstw.
 • mgr inż. Michał Nadolny, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Sieci komunikacyjne w ujęciu teorii grafów.
 • mgr Anna Nowak, AE Wrocław, Fiskalne i pozafiskalne czynniki decydujące o lokalizacji przedsiebiorstw.
 • mgr inż. Aleš Klusák, VUT Brno, Knowledge management.
 • dr Grzegorz Szczodrowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Polityki Gospodarczej, Koncepcje opodatkowania przedsiębiorstw.
 • Tomasz Kołakowski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam, Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością.
 • Marcin Pakuła, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam, Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością.
 • mgr Magdalena Wojarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego metodą bezpośrednią - studium przypadku.
 • mgr Agnieszka Kłysik, Uniwersytet Łódzki, Eksport, sprzedaż licencji czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne - analiza możliwości wyboru w świetle eklektycznej teorii J. H. Dunninga .
 • mgr Tomasz Uryszek, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, zostanie podany w późniejszym terminie.
 • dr Anna Pawłowska, Wydział Zarządzania UW, Percepcja cech otoczenia a sposób zarządzania ludźmi.
 • mgr Maciej Piekarski, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Znaczenie marketingu terytorialnego w strategicznym zarządzaniu rozwojem miasta.
 • Sebastian Matusiak, Politechnika Częstochowska, Dostosowanie przedsiębiorstw transportowych do wymogówó UE.
 • Anna Grzyb, Politechnika Częstochowska, Możliwości pozyskania środków finansowych przez absolwentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Magdalena Pietras, Politechnika Częstochowska, Specjalne strefy ekonomiczne specyficznym otoczeniem przedsiębiorstwa.
 • mgr Elżbieta Brandys - Turek, Politechnika Częstochowska, Polityka społeczna w dobie bezrobocia.
 • Mirella Witek, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, .
 • dr Anna Wolak-Tuzimek, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Nowoczesne źródła finansowania działalności małych i srednich przedsiębiorstw.
 • mgr inż. Irena Dudzik-Lewicka, Akademia Techniczno-Humanistyczna, .
 • mgr Ilona Molenda-Grysa, Politechnika Świętokrzyska, Wpływ przedsiębiorczości lokalnej na rozwój gmin w województwie świętokrzyskim.
 • Jarosław Korpysa, Uniwersytet w Szczecinie, Rola kapitału w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki.
 • mgr Anna Kępińska - Jakubiec, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Perspektywy rozwoju przedsiębiorstw - E-learning.
 • dr Elżbieta Pohulak-Żołędowska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na gruncie zmian w podatkach dochodowych wybranych krajów UE.
 • Jacek Wójtewicz, P, W późniejszym terminie.
 • mgr Aleksandra Kuźmińska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Promocja i wspieranie polskiego eksportu na przełomie wieków.
 • Monika Styś, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Event marketing jako forma promocji.
 • mgr Honorata Dudek-Frysiak, ., Kierunki rozwoju działań promocyjnych..
 • mgr Agnieszka Bojnowska, Politechnika Wrocławska, ?.
 • mgr Danuta Gilewska, Szkoła Główna Handlowa, referat zostanie nadesłany w późniejszym terminie.
 • mgr Joanna Stefaniak, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ???.
 • dr Radosław Owczarzak, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Successful strategies for globalizing competition.
 • dr Anna Matuszyk, SGH - doktorantka, jeszcze nie sprecyzowany.
 • mgr Daniel Śliwiński , Akademia Rolnicza Szczecin, Wykorzystanie kontraktów forward przy zarządzaniu ryzykiem walutowym.
 • mgr inż. Andrzej Janowski, Akademia Ekonomiczna Poznań, PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ RZEDSIĘBIORSTWA.
 • mgr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski , Kryteria członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej a kształt polskiej polityki makroekonomicznej.
 • Kalina Kondrat, PWSZ Elblag, ?.
 • mgr Michał Mijal, UW, Migracje na rynku pracy.
 • mgr Małgorzata Jóźwiak, UW, Luka MacMillana w Polsce.
 • Rafał Pasierbek, Wyższa Szkoła Biznesu National - Louis University, Obszar wyceny opcji rzeczywistych.
 • mgr Przemyslaw Dziadosz, Uniwersytet Warszawski, Problematyka pomiaru Gospodarki Opartej na Wiedzy.
 • Aleksandra Nowak, Uniwersytet Warszawski, Podejście opcyjne w analizie opłacalności inwestycyjnej.
 • mgr Michał Bańka, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw szansą rozwoju usług on-line na rzecz przedsiębiorstw.
 • mgr Paweł Szudra, Uniwersytet Zielonogórski, Lokalizacja działalności gospodarczej.
 • mgr Iwona Sobczak, Uniwersytet Mikołaja KOpernika, sformułuję później.
 • mgr Rafał Żelazny, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Specyfika sieciowego modelu przedsiębiorstw w aspekcie koncepcji nowej gospodarki.
 • mgr inż. Monika Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Controlling jako nowoczesne narzędzie efektywnego zarządzania..
 • Mikołaj Chruszczewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw w Polsce a program pomocowy Unii Europejskiej.
 • mgr inż. Marzena Nogaj-Malinowska, Wyższa Szkola Menedżerska SIG, doślę wraz z referatem.
 • mgr inż. Dariusz Malinowski, Wyższa Szkola Menedżerska SIG, doślę później.
 • mgr inż. Monika Sipa, POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, MAŁE FIRMY INNOWACYJNE.
 • mgr inż. MAŁGORZATA SMOLAREK, POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, Przesłanki skutecznego planowania w małym przedsiębiorstwie.
 • mgr inż. Olga Kieras-Kogut, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Budżetowanie- efektywna metoda zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem..
 • mgr Radosław Dawidziuk, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Szkoła wyższa i jej otoczenie.
 • mgr Paweł Bator, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wiedza i świadome zarządzanie nią w organizacji.
 • Maciej Piłatowicz, Wydział Prawa i Adm. UW, SGH, Bariery prawne związane z inwestycjami funduszy venture capital w Polsce oraz innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza porównawcza..
 • mgr Artur Stefański, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Charakterystyka analityka kredytowego w bankowości polskiej.
 • mgr Joanna Długosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wpływ struktury i kosztu kapitału na wyniki finansowe i wartość rynkową przedsiębiorstwa.
 • mgr Marcin Andrzejczyk, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Marki w stylu retro.
 • Iwona Flanc, Uniwersytet Szczeciński, fundusze pomocowe UE.
 • mgr Dominika Zenka, Akademia Ekonomiczna Poznań, Stopa procentowa a inwestycje.
 • mgr Iwona Kowalska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Strategie podatkowe przedsiębiorstw.
 • mgr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet Szczeciński, Postrzeganie problematyki środowiskowej w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego w Polsce u progu wejścia do Unii Europejskiej.
 • mgr Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Szkoła Główna Handlowa, Szara strefa w Polsce - wyniki badań ankietowych..
 • waldemar koziol, WZ UW, strategie regionalne europejskich instytucji finansowych na przykladzie bankow hiszpanskich.
 • dr Dominik Rozkrut, Uniwersytet Szczeciński, Development of small service firms in Szczecin's province.
 • mgr Mariusz Jaskulski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Integracja europejska a bank centralny.
 • mgr Igor Postuła, Wydział Zarzadzania UW, Pomoc publiczna dla przedsiębiorców jako instrument polityki gospodarczej.
 • mgr Agnieszka Rosiak, Uniwersytet Warszawski, Rola informatyków w organizacjach.
 • mgr inż. Agnieszka Kańczukowska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wykorzystanie internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Opcje:
Dodaj do ulubionych
Ustaw jako startową
Poleć znajomemu

Cykl konferencyjny:
O inicjatywie
Organizacja
Konferencje
Publikacje
Kontakt

Archiwum:
KNME 2000
III KNME
V KNME
VI KNME
VII KNME
VIII KNME
IX KNME
X KNME
XI KNME
XII KNME
XIII KNME
XIV KNME
XV KNME
XVI KNME

XVII KNME

This page loaded in 5.29289 miliseconds.